بیست و پنجمین سمینار سالیانه چشم  فارابی

بیست و پنجمین سمینار سالیانه چشم فارابی

عنوان رویداد :بیست و پنجمین سمینار سالیانه فارابی
تاریخ رویداد: 11 الی 13 اردیبهشت ماه سال 1398
محل رویداد: پژوهشگاه صنعت نفت


شرکت مدیسا طب درمان همچون گذشته با حضور فعال خود در این سمینار حضور داشت .