بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث
تاریخ رویداد: 29 خرداد الی 1 تیر ماه 1397
محل رویداد: محل دائمی نمایشگاه های تهران