بیست و دومین کنگره سراسری اپتومتری ایران

بیست و دومین کنگره سراسری اپتومتری ایران

بیست و دومین کنگره سراسری اپتومتری ایران
زمان : 23 الی 25 مرداد ماه
مکان : سالن همایش های رازی - تهران